تست

سطح کلاس : مدت زمان هر جلسه : 20 دقیقه ظرفیت کل کلاس : 24
استاد این کلاس
قیمت : رایگان
تاریخ و ساعت اولین جلسه
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۲۳:۳۰
رزرو کلاس
توضیحات کلاس

سلام

جلسات کلاس
عنوان جلسه
تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری
سلام
دوشنبه - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۲۳:۳۰:۰۰
سلام
چهارشنبه - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۳:۳۰:۰۰
فهرست