فیلترها


کلاس های گروهی الفا
Family and Friends 1 استاد تارا امیدی
ظرفیت کل کلاس : 6 نفر مدت زمان هر جلسه : 60 دقیقه تعداد کل جلسات : 10 جلسه
هزینه کل : 620,000 تومان
ثبت نام در کلاس
Family and friends 1.a استاد محدثه اصل لقائئ
ظرفیت کل کلاس : 3 نفر مدت زمان هر جلسه : 60 دقیقه تعداد کل جلسات : 12 جلسه
هزینه کل : 165,000 تومان
ثبت نام در کلاس
Four Corners 3 استاد تارا امیدی
ظرفیت کل کلاس : 4 نفر مدت زمان هر جلسه : 60 دقیقه تعداد کل جلسات : 12 جلسه
هزینه کل : 320,000 تومان
ثبت نام در کلاس
Four Corners 1 B استاد تارا امیدی
ظرفیت کل کلاس : 6 نفر مدت زمان هر جلسه : 60 دقیقه تعداد کل جلسات : 12 جلسه
هزینه کل : 180,000 تومان
ثبت نام در کلاس
F and F 1 (a) استاد تارا امیدی
ظرفیت کل کلاس : 3 نفر مدت زمان هر جلسه : 60 دقیقه تعداد کل جلسات : 8 جلسه
هزینه کل : 90,000 تومان
ثبت نام در کلاس
family and friends 1 (a) استاد تارا امیدی
ظرفیت کل کلاس : 6 نفر مدت زمان هر جلسه : 60 دقیقه تعداد کل جلسات : 8 جلسه
هزینه کل : 90,000 تومان
ثبت نام در کلاس
FC1 (b) استاد تارا امیدی
ظرفیت کل کلاس : 6 نفر مدت زمان هر جلسه : 75 دقیقه تعداد کل جلسات : 8 جلسه
هزینه کل : 180,000 تومان
ثبت نام در کلاس
فهرست